Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Zápis z jednání odborné kynologické komise

Články - Záchranná kynologie

Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 

okkPraha, 2. listopadu 2010

Přítomni:
Předseda komise: p. Gustav Hotový
Členové komise: p. Josef Žalud, Švestka Miroslav, mjr. Ing. Martin Červenka DiS, mjr. Bc. Roman Končel, Vladimír Kuchta

Za MV-GŘ HZS ČR: plk. Ing. Jiří Šlechta, kpt. Ing. Roman Hejzlar
Další účastníci: plk. Ing. Jaroslav Slabý, JUDr. Vladimír Klímek – Policejní Prezidium České republiky

Omluveni: p. František Schejbal, p. Šabacký Pavel,

Program jednání komise:

I. zahájení,

II. projednání postupů při pátrání organizovaném policií, využívání kynologů ostatních složek IZS, kteří jsou držiteli atestací ve specializaci „Plošné vyhledávání“,

III. různé, příspěvky jednotlivých účastníků.

 

Obsah jednání:

I. Zahájení

Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a s výsledkem certifikačního cvičení CZERT IEC 2010 a poděkoval všem za spolupráci. V této souvislosti požádal plk. Šlechta zástupce v kynologické komisy, aby z grantu poskytovaného MV-GŘ HZS ČR uhradili kynologům zařazeným v USAR odřadu jejich mateřské organizace výdaje za cestovné spojené s přípravou a vyhodnocením certifikačního cvičení CZERT IEC 2010.

 

II. Projednání postupů při pátrání organizovaném policií

Pan Hotový konstatoval, že využívání a nasazování kynologů předurčených k záchranným a vyhledávacím pracem ve specializaci „plošné vyhledávání“ je téměř na nulové úrovni. Na místo těchto kynologů jsou nasazováni neorganizovaně a bez jakékoli garance o jejich schopnosti psovodi, kteří se dostaví na místo pátrací akce a nabízejí svou pomoc. Kvalifikovaní a disciplinovaní psovodi téměř v 90% případů sedí doma a sledují průběh akce ve sdělovacích prostředcích. Hlavním problémem je ale fakt, že oproti nasazení psovodů pro sutinové vyhledávání, tedy v situacích zřícených budov a podobně, je situace zcela odlišná, zde je využití atestovaných psovodů téměř 100%. Úroveň atestovaných psovodů předurčených k záchranným a vyhledávacím pracem je na opravdu vysoké úrovni a patří k světové špičce, jak bylo konstatováno i certifikačním týmem OSN při vyhodnocení cvičení v Ostravě. Zejména byl vyzdvižen systém, tedy začlenění nevládních organizací mezi vládní složky v případě zásahu a dodržení nadstandardní odborné připravenosti těchto psovodů. Ve světě zcela ojedinělé. Tomuto stav však předcházelo 7 let trnité práce, která

přinesla uvedené výsledky. Současný stav však značně podkopává takto zvolený systém. Proto bychom se měli zamyslet nad pozastavením pořádání atestačních zkoušek ve specializaci plošného vyhledávání, aby nebyl podkopáván systém organizací záchranných akcí při sutinovém vyhledávání. Na místa událostí by se tak mohly znovu houfně sjíždět davy „pseudo“ záchranářů nabízející svou pomoc. O kvalitě takových psovodů vypovídá i fakt, že úspěšnost atestací nepřesahuje 20%.

p. Hotový uvedl několik případů:

1) Akce 10/2010, Liberecko – pátrání po pohřešované osobě – chlapec nalezen mrtev patrně příčinou utonutí, celá akce probíhala ve spolupráci se složkami IZS, nebylo však stále plně využito potenciálu složek IZS (jak při vlastním pátrání tak na úrovni logistické podpory),

2) Akce 10/2010, Praha – pátrání po pohřešované osobě – pro pátrání nebyly v prvních dnech vůbec využiti atestovaní kynologové, ale byli povoláni kynologické týmy ze Slovenska (o.s. cizího státu), velitel pátrací akce nepožádal o součinnost žádných složek IZS prostřednictvím OPIS IZS, nevyžádal síly a prostředky dle STČ IZS/07. Na tis. konferenci zmínil ředitel KŘ Policie Pha dobrou spolupráci s kynology ze Slovenska, proto si vyžádali jejich „pomoc“. Dne 1. 11. 2010 vyšel článek v LN o špatném postupu PČRpři této pátrací akci. Mimo jiné na propátrávání podzemních prostor využity síly a prostředky občanského sdružení, které není složkou IZS, složky IZS zabývající se touto problematikou nebyly kontaktovány a povolány.

Jednotliví zástupci OKK vyjádřili svůj postoj k těmto událostem ve vztahu k provádění plošných atestací. Na základě další diskuze se členové OKK jednomyslně shodli na dalším postupu:

Pozastavit atestace ve specializaci plošné vyhledávání minimálně do konce roku 2010 s tím, že je nutno žádat vysvětlení, proč není při pátracích akcích využíváno takto vycvičených a prověřených kynologů se psy (a je využíváno kynologů, kteří nesplnili atestační zkoušku). K této problematice vyvolat interní jednání mezi PČR a HZS ČR. Kynologům, kteříměli obhajovat atestační zkoušku po dvou letech, se doba platnosti atestu prodlouží do 23. 5. 2011. Plk Šlechta zajistí zaslání průkazek držitele atestu s prodlouženou platností.

Na úrovni taktického a operačního řízení je nutné zvýšit povědomí o zákoně o IZS, o STČ IZS a o možnostech, které lze využívat při pátracích akcích.

 

III. různé, příspěvky jednotlivých účastníků

Další zasedání OKK by mělo proběhnout v lednu 2011, kde by měl být na základě výsledků jednání s PČRpřijat další postup ve věci provádění plošných atestů.

Zapsal: plk. Ing. Jiří Šlechta Schválil: Gustav Hotový

 

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele